CKSiT       OSP       STRAŻ BOŻEGO GROBU       SMZP       ARTYŚCI PRUCHNICCY       ORKIESTRA DĘTA OSP


STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI PRUCHNICKIEJ

W styczniu 2000 roku zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej.

Celem Stowarzyszenia jest szerzenie wiedzy o przeszłości historycznej Ziemi Pruchnickiej, przywracanie  świetności zabytkom, promowanie walorów krajobrazowych okolic oraz wszechstronny rozwój współczesnego regionu.

Stowarzyszenie oparte jest wyłącznie na pracy społecznej swoich członków, prowadzi odczyty popularno-naukowe, prezentuje ciekawych ludzi z własnych środowisk, wydaje własne biuletyny zawierające wiadomości o historii, kulturze, ludziach Ziemi Pruchnickiej.

Organizuje wystawy, koncerty, programy artystyczne i spotkania towarzyskie.


Realizacja zadań statutowych prowadzona jest w sekcjach: 

- wydawniczej,

- popularno-naukowej,

- krajoznawczej 

Spotkania odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godzinie 18.00 w CKSiT w Pruchniku


STATUS STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI PRUCHNICKIEJ

 

ROZDZIAŁ I

NAZWA. TEREN DZIAŁANIA. SIEDZIBA, CHARAKTER PRAWNY

 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę : Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej w Pruchniku zwane w dalszych postanowieniach statutu „ Stowarzyszeniem".

 

§ 2

Terenem działania stowarzyszenia jest Pruchnik i okolica w granicach gminy, a siedzibą władz - Gminny Ośrodek Kultury w Pruchniku. Postanowienie to nie wyklucza utrzymywania łączności i współdziałania z członkami i sympatykami Stowarzyszenia poza Pruchnikiem.

 

§ 3 

Stowarzyszenie jest zarejestrowane, działa na podstawie przepisów obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiada z tego tytułu osobowość prawną.

 

§ 4

Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej ogółu członków do wykonania niezbędnych czynności administracyjnych Zarząd może zatrudnić odpowiednie osoby za wynagrodzeniem.


§5 

Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „ Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej w Pruchniku „ z herbem Pruchnika wewnątrz.

 

§ 6 

Stowarzyszenie może posiadać odznakę organizacyjną według wzoru zatwierdzonego przez właściwy organ administracji państwowej. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§ 7 

Celami Stowarzyszenia są: 

Szerzenie wiedzy o przeszłości historycznej ziemi pruchnickiej.

Ochrona zabytków i pamiątek przeszłości w granicach dozwolonych usta­wami i rozporządzeniami władz państwowych.

Działalność na rzecz estetycznego wyglądu ziemi pruchnickiej i jego wszechstronnego rozwoju.

Współudział w kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich.


§ 8 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

Współdziałanie z władzami samorządowymi, administracyjnymi, instytucjami kulturalnymi, organizacjami społecznymi, związkowymi w rozwiązywaniu zagadnień społeczno - kulturalnych ziemi pruchnickiej.

Urządzanie odczytów, wykładów, wystaw na temat zagadnień historycznych, archeologicznych, architektonicznych i współczesnych dotyczących ziemi pruchnickiej, wystaw dzieł sztuki , książki i fotografii oraz prezentacja ciekawych zbiorów członków SMZP i twórców ludowych.

Organizacja spotkań z ludźmi kultury i sztuki, zasłużonych dla regionu, działaczami politycznymi i gospodarczymi, kombatantami oraz spotkań towarzyskich z programem małych form artystycznych.

Wydawanie publikacji poświęconych historii Pruchnika i okolic.

Organizowanie i przyjmowanie wycieczek.

Sygnalizowanie właściwym instytucjom problemów objętych działalnością statutową Stowarzyszenia.

Prowadzenie kroniki obejmującej wydarzenia bieżące ziemi pruchnickiej.

Utrzymanie kontaktów oraz wymiana doświadczeń z pokrewnymi Stowarzyszeniami.

 

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE , ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 9 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

·  zwyczajnych 

·  honorowych 

·  wspierających

§ 10

Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel polski, który pragnie wnieść swoją pracę społeczną w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd.


§ 11

Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością stowarzyszenia, popierająca jego cele oraz zobowiązująca się opłacać regularnie zadeklarowaną składkę członkowską.

Członek wspierający działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swoich przedstawicieli.

Członek wspierający korzysta ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

Członek wspierający bierze udział w zebraniach z głosem doradczym.

Członkostwo wspierające ustaje na skutek utraty osobowości prawnej oraz w przypadkach określonych w § 15.


§ 12

Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnieniu celów Stowarzyszenia.

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

Członek honorowy posiada uprawnienie członka zwyczajnego a ponadto zwolniony jest z obowiązku opłacania składki.


§ 13 

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo: 

Czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia.

Uczestniczenia w zebraniach i imprezach organizacyjnych przez Stowa­rzyszenie .

Korzystania w pierwszej kolejności z pomocy, materiałów i urządzeń Stowarzyszenia dla realizacji celów statutowych.

Zgłaszania wniosków dotyczących Stowarzyszenia.


§ 14

Członkowie są zobowiązani do: 

Przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia.

Regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie.


§ 15 

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: 

Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi.

Skreślenia przez Zarząd z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej roku po trzykrotnym upomnieniu.

Wykluczenia w razie nieprzestrzegania postanowień statutowych lub popełnienia czynów nie honorowych przynoszących szkodę Stowarzyszeniu.

Członkowi skreślonemu lub wykluczonemu za działalność na szkodę Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania.

 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 16 

1.             Władzami stowarzyszenia są:

a)      Walne Zebranie Członków

b)      Zarząd

c)      Komisja Rewizyjna

2.             Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

3.             Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo. 

4.             Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia , poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym statucie zapadają zwykłą większością głosów, w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

 

§ 17 

1.             Walne zebranie członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia. 

2.             Walne zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

3.             Zwyczajne walne zebranie członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz na 2 lata. 

4.             O terminie Walnego Zebrania Członków wraz z proponowanym porządkiem   obrad Zarząd powiadamia członków najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia Walnego Zebrania.

5.             Walne Zebranie może podejmować uchwały w I terminie przy obecności, co najmniej połowy uczestników uprawnionych do głosowania, w II terminie / po 1 godz. od I terminu / bez względu na liczbę obecnych, uprawnionych do głosowania.

 

§ 18 

Nadzwyczajne zebranie członków jest zwoływane: 

1.             Na podstawie uchwały Zarządu. 

2.             Na żądanie Komisji Rewizyjnej. 

3.             Na pisemny wniosek co najmniej1/3 ogólnej liczby członków stowarzyszenia.

 

§ 19 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1.             Uchwalenie programu działalności stowarzyszenia i budżetu. 

2.             Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały o absolutorium dla ustępującego Zarządu.

3.             Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

4.             Uchwalenie zmian statutu oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwią­zania się Stowarzyszenia. 

5.             Ustalanie wysokości składek członkowskich. 

6.             Rozpatrywanie odwołań od postanowień Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

7.             Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania.

 

§ 20 

1.             Zarząd Stowarzyszenia liczy do 15 członków. 

2.             Zarząd dokonuje wyboru: Przewodniczącego. Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.

3.             Posiedzenie Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż 8 razv w roku.

 

§ 21

Do kompetencji Zarządu należy:

1.             Reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 

2.             Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.

3.             Opracowania rocznych planów działania i budżetu stowarzyszenia. 

4.             Zarządzanie majątkiem i finansami stowarzyszenia.

5.             Przyjmowanie członków stowarzyszenia.

6.             Podejmowania uchwał o przystąpienie do stowarzyszeń krajowych. 

7.             Podejmowanie uchwał w sprawach stowarzyszenia nie zastrzeżonych do właściwości innych władz. 

8.             Powoływanie sekcji specjalistycznych np. programowej, historycznej, wydawniczej, ochrony zabytków, turystycznej. 

9.             Ustępujący z Zarządu z powodu wieku członkowie otrzymują status honorowego członka zarządu z prawem uczestniczenia w posiedzeniach z głosem doradczym.

 

§ 22 

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: Przewodniczącego i Sekretarza. 

1.             Do zadań Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzenie / przynajmniej raz w roku / kontroli całokształtu działalności stowarzyszenia pod względem merytorycznym i finansowo - gospodarczym. 

2.             Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień. 

3.             Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Za­rządu z głosem doradczym.

 

§ 23 

Spory wynikające w obrębie stowarzyszenia, rozstrzyga sąd polubowny, składający z przewodniczącego i dwóch członków, wybranych przez Walne Zebranie na okres czterech lat. 

 

ROZDZIAŁ V 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA.

 

§ 24 

Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

 

§ 25 

Na fundusze stowarzyszenia składają się: 

1.             Składki członków zwyczajnych i wspierających. 

2.             Dochody z działalności statutowej i sprzedaży wydawnictw. 

3.             Dotacje. 

4.             Darowizny i zapisy. 


§ 26 

Dokumenty finansowe podpisuje Przewodniczący Zarządu lub Zastępca Przewodniczącego oraz Skarbnik lub Główny Księgowy.

  

ROZDZIAŁ VI 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA

 

§ 27 

1.             Zmiana statutu stowarzyszenia lub jego rozwiązanie może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania podjętą, przez co najmniej   2/3 obecnych na Walnym Zebraniu. 

2.             W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia, Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku stowarzyszenia i powoła   Komisję Likwidacyjną. 

3.             Uchwała Walnego zebrania o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku stowarzyszenia podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

 

 

Niniejszy statut został zatwierdzony przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Pruchnickiej w dniu 1.02.2000 r.